Đào tạo Huấn - Nghệ để trở thành Social Sale

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Lý luận nền tảng

bài giảng

Lý luận nền tảng bán hàng Xã Hội

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Nguyên tắc và công thức Social Marketing

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Social Marketing (Tiếp thị xã hội)

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Quy Trình Bán Hàng Xã Hội

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Kỹ thuật bán hàng Chủ Động

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Kỹ thuật bán hàng Thụ Động

Chưa học Học:0% Thi:0%