Đào tạo nghề Social Sale

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Đào tạo nghề Social Sale - Lý luận

Lý luận nền tảng bán hàng Xã Hội

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Nguyên tắc và công thức Social Marketing

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Social Marketing (Tiếp thị xã hội)

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Quy Trình Bán Hàng Xã Hội

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Kỹ thuật bán hàng Chủ Động

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Kỹ thuật bán hàng Thụ Động

Chưa học Học:0 % Thi:0%