Đào tạo nghề Social CEO

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Đào tạo nghề Social CEO - Kỹ thuật

1. Xác định chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật

Xác định KPIs từng bộ phận, nhân sự theo mô hình Social BOZ, Social BIZ,…

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Xác định năng suất lao động

Chưa học Học:0 % Thi:0%

2. Lập kế hoạch và phân loại kế hoạch

Lập chỉ tiêu

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Lập kế hoạch

Chưa học Học:0 % Thi:0%

3. Lập lịch biểu quản trị và triển khai kế hoạch

Lập lịch biểu quản trị và thực hiện kế hoạch

Chưa học Học:0 % Thi:0%

4. Kiểm tra

Kiểm tra kết quả thực hiện lịch biểu

Chưa học Học:0 % Thi:0%

5. Điều chỉnh

Điều chỉnh

Chưa học Học:0 % Thi:0%

6. Quản trị Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội

Quản trị Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội

Chưa học Học:0 % Thi:0%

7. Quản trị Hệ thống công nghệ Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội

Quản trị Hệ thống công nghệ Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội

Chưa học Học:0 % Thi:0%

8. Quản trị Hệ thống Truyền thông Doanh nghiệp xã hội

Quản trị Hệ thống Truyền thông Doanh nghiệp xã hội

Chưa học Học:0 % Thi:0%

9. Quản trị Tài chính Doanh nghiệp xã hội

Quản trị Tài chính Doanh nghiệp xã hội

Chưa học Học:0 % Thi:0%