Đào tạo Nhượng Quyền Xã hội cho Social CEO

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Kỹ thuật điều hành

1. Xác định chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật

bài giảng

Xác định KPIs từng bộ phận, nhân sự theo mô hình Social BOZ, Social BIZ,…

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Xác định năng suất lao động

Chưa học Học:0% Thi:0%

2. Lập kế hoạch và phân loại kế hoạch

bài giảng

Lập chỉ tiêu

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Lập kế hoạch

Chưa học Học:0% Thi:0%

3. Lập lịch biểu quản trị và triển khai kế hoạch

bài giảng

Lập lịch biểu quản trị và thực hiện kế hoạch

Chưa học Học:0% Thi:0%

4. Kiểm tra

bài giảng

Kiểm tra kết quả thực hiện lịch biểu

Chưa học Học:0% Thi:0%

5. Điều chỉnh

bài giảng

Điều chỉnh

Chưa học Học:0% Thi:0%

6. Quản trị Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội

bài giảng

Quản trị Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội

Chưa học Học:0% Thi:0%

7. Quản trị Hệ thống công nghệ Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội

bài giảng

Quản trị Hệ thống công nghệ Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội

Chưa học Học:0% Thi:0%

8. Quản trị Hệ thống Truyền thông Doanh nghiệp xã hội

bài giảng

Quản trị Hệ thống Truyền thông Doanh nghiệp xã hội

Chưa học Học:0% Thi:0%

9. Quản trị Tài chính Doanh nghiệp xã hội

bài giảng

Quản trị Tài chính Doanh nghiệp xã hội

Chưa học Học:0% Thi:0%