Đào tạo nghề Social COO

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Đào tạo nghề Social COO - Kỹ thuật

Quy trình

1. Xác định mục tiêu và năng suất

Xác định các tiêu chí của Social Affiliators, Social Sellers

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Xác định năng suất lao động

Chưa học Học:0 % Thi:0%

2. Thiết lập kế hoạch

Lập chỉ tiêu

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Lập kế hoạch

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Lập lịch biểu thực hiện kế hoạch

Chưa học Học:0 % Thi:0%

3. Sửa đổi hoàn thiện

Kiểm tra kết quả thực hiện lịch biểu

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Báo cáo

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Điều chỉnh

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Tổng hợp và xây dựng chiến thuật vận hành, điều hành

Chưa học Học:0 % Thi:0%