Đào tạo Huấn - Nghệ để trở thành Social Sale

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Kỹ thuật bán hàng

Bán hàng Chủ động

1. Xây dựng thương hiệu cá nhân

bài giảng

Facebook: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Zalo: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Youtube: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Instagram: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Wordppress: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0% Thi:0%

2. Sưu liệu khách hàng tiềm năng

bài giảng

Sưu liệu khách hàng tiềm năng

Chưa học Học:0% Thi:0%

3. Bán hàng bằng xã hội tính

bài giảng

Bán hàng bằng xã hội tính

Chưa học Học:0% Thi:0%

Bán hàng thụ động

1. Thiết kế tờ rơi lan truyền - Viral flyer lan truyền tâm lý

bài giảng

Thiết kế tờ rơi lan truyền - Viral flyer lan truyền tâm lý

Chưa học Học:0% Thi:0%

2. Sale bot

bài giảng

Sale bot- vệ tinh Facebook

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Công nghệ giải lập Zalo

Chưa học Học:0% Thi:0%