Đào tạo nghề Social Sale

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Đào tạo nghề Social Sale - Kỹ thuật

Bán hàng chủ động

1. Xây dựng thương hiệu cá nhân

Facebook: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Zalo: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Youtube: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Instagram: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Wordppress: Kỹ thuật xây dựng hồ sơ chuyên gia

Chưa học Học:0 % Thi:0%

2. Sưu liệu khách hàng tiềm năng

Sưu liệu khách hàng tiềm năng

Chưa học Học:0 % Thi:0%

3. Bán hàng bằng xã hội tính

Bán hàng bằng xã hội tính

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Bán hàng thụ động

1. Thiết kế tờ rơi lan truyền - Viral flyer lan truyền tâm lý

Thiết kế tờ rơi lan truyền - Viral flyer lan truyền tâm lý

Chưa học Học:0 % Thi:0%

2. Sale bot

Sale bot- vệ tinh Facebook

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Công nghệ giải lập Zalo

Chưa học Học:0 % Thi:0%