Đào tạo nghề Social Affiliator

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Đào tạo nghề Social Affiliator - Kỹ thuật

Thiết kế tờ rơi điện tử bằng ứng dụng ghép hình theo mẫu

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Kỹ thuật: Truyền thông tin tự động

Chưa học Học:0 % Thi:0%

Kỹ thuật: Ứng dụng CF-Link trong tiếp thị điện tử

Chưa học Học:0 % Thi:0%