Đào tạo Nhượng Quyền Xã hội cho Social CEO

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Công cụ điều hành

Công cụ: SWOT, PEST, 5FORCES, CRITTICAL SFs, VALUE CHAIN, CPM, BCG,…

..

Công cụ: Xác định hình mẫu

..

Công cụ: Phân loại kế hoạch

..

Công cụ: 5W2H2C5M

..

Công cụ: SMART và SMARTER

..

Công cụ: PDCA (DEMING)

..

Công cụ xác định chỉ tiêu (KPIs)

..

Công cụ báo cáo, đánh giá

..

Công cụ Quản trị rủi ro

..