Đào tạo Huấn - Nghệ để trở thành Social COO

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Công cụ quản lý

Công cụ: 5W2H2C5M

..

Công cụ: CÂY MỤC TIÊU

..

Công cụ: SMART và SMARTER

..

Công cụ: PDCA (DEMING)

..

Công cụ xác định chỉ tiêu (KPIs)

..

Công cụ kiểm tra

..

Công cụ báo cáo, đánh giá

..

Công cụ thu thập dữ liệu, thông tin đánh giá

..

Qui tắc Pareto

..